Formål

Vedtektene § 1-2 Formål 

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Jæren Sparebank. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og med sikte på å oppnå en markedsmessig avkastning på egenkapitalen.

 Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Klepp Sparebank.

 Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Jæren Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Klepp kommune. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.