Historikk og bakgrunn

Klepp Sparebank var i 91 år (1923 - 2014) en selvstendig bank. Gjennom varierende økonomiske tider har lokalsamfunnet gjennom banken bygget opp verdier som har styrket og utviklet Kleppbygda.

Sparebankstiftelsen Klepp har ambisjon om fortsatt å utvikle lokalsamfunnet til en god plass å være for framtidige generasjoner.

Sparebankvirksomheten i Klepp sparebank og Time sparebank ble 1.1.2015 slått sammen og videreført under navnet Jæren Sparebank. I denne forbindelse ble deler av grunnfondskapitalen konvertert til eierandelskapital og egenkapitalbevisene som ble utstedt ble overført til Sparebankstiftelsen Klepp. Sparebankstiftelsen skal fremme sparebankvirksomhet i Klepp kommune gjennom å eie egenkapitalbevis i Jæren Sparebank og disponere utbytte til allmennyttige formål.