Vedtekter for Sparebankstiftelsen Klepp

Stiftet 12. desember 2014

Vedtektsendringer 26.04.2017 i § 2-2, annet ledd.
Vedtektsendringer 21.04.2016 i § 2-2, femte og åttende ledd.

1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor 

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Klepp.

Stiftelsens forretningskontor er i Klepp kommune. 

 § 1-2 Formål 

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Jæren Sparebank. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og med sikte på å oppnå en markedsmessig avkastning på egenkapitalen.

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Klepp Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Jæren Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Klepp kommune. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital 

Stiftelsen opprettes med 704 975 egenkapitalbevis pålydende kr. 25 i Jæren Sparebank og et kontantbeløp på kr. 5 000 000.
Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 50 000 000.
Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.   

 § 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån 

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis og oppta lån i samsvar med de rammer som til en hver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 Stiftelsens organer

§ 2-1 Organene 

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder. 

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen 

Generalforsamlingen skal bestå av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Jæren Sparebank, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet

4 av medlemmene og 2 av varamedlemmene velges blant innskyterne i Jæren Sparebank med bostedsadresse i Klepp kommune. Innskyterne som har og i de siste seks måneder før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner er valgbare og har stemmerett. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme. 

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Kommunestyret i Klepp kommune utpeker 2 medlemmer med 1 varamedlem til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Klepp.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer valgt av innskyterne skal velges for 2 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.  

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for ett år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal for øvrig skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Jæren Sparebank. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.  

Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen året etter at stiftelsen er opprettet. Ved opprettelse av stiftelsen velger forstanderskapet i Klepp Sparebank medlemmer til generalforsamlingen i tråd med første til fjerde ledd, likevel slik at offentlig valgte medlemmer velges for to år. Annet hvert år velges 2 nye medlemmer av generalforsamlingen.  Det avgjøres ved loddtrekning hvilke medlemmer blant innskyterne som skal uttre, herunder hvem som skal uttre etter de to første årene. Slik loddtrekning gjelder ikke medlemmer av generalforsamlingen som er utpekt av kommunestyret.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling 

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2016. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1.     Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen

2.     Valg av styremedlemmer

3.     Valg av medlemmer til valgkomiteen

4.     Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen medlemmer

5.     Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

6.     Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet

7.     Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

8.     Beslutte gransking

9.     Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd innenfor en ramme på femti prosent som skal anvendes til gaveformål

10.   Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ. I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

11.   Endring av stiftelsens vedtekter

12.   Beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret

13.   Avhendelse av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3

14.   Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Jæren Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Jæren Sparebanks virksomhet

15.   Oppløsing av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen om ikke en lengre frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter. 

Beslutninger som nevnt i punkt 11 til 15 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen.  Beslutning om oppløsing og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning. 

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. 

§ 2-4 Styret 

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer og 1 varamedlem. 

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.  

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Jæren Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Jæren Sparebank. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.  

 § 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler 

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter. 

For å være i tråd med stiftelsens formål og vilkår satt av Finanstilsynet, skal stiftelsen i sin forvaltning til enhver tid ha en andel av eierandelskapitalen i Jæren Sparebank som er lik eller høyere enn 7,5 prosent.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler 

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Disponering av gavemidler ut over en ramme på femti prosent av årets overskudd kan vedtas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.                                                

§ 2-7 Styrets saksbehandling 

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.  

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist. 

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen.  Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for. 

 Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. 

§ 2-8 Inhabilitet 

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige. 

§ 2-9 Representasjon utad 

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. 

§ 2-10 Daglig leder 

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder. 

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Klepp. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.  

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Jæren Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Jæren Sparebank.  

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av forstanderskapet i Klepp Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 Andre bestemmelser

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd 

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen. 

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen 

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.  

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.