Vedtak i generalforsamlingen

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Klepp vedtok i møte 29.9.2016 å gi styret fullmakt til å beslutte nedsalg av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank. Styret skal ved bruk av fullmakten påse at dagens eierandel på 14,29% aldri kommer lavere enn 10%. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2017, senest 01.07.2017.

Styret